Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky IDC-FOOD

webového portálu www.yourbody.cz, jehož provozovatelem je IDC-FOOD, s.r.o., se sídlem Jabloňová 238, Holohlavy, PSČ: 503 03, IČ: 25287095. Tyto obchodní podmínky platí a jsou závazné pro nákup v uvedeném internetovém obchodě webového portálu. Podmínky blíže vymezují práva mezi prodávajícím a kupujícím.

ZÁKLADNÍ POJMY

„Spotřebitelem“ se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

„Podnikatelem“ se rozumí osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

„Kupní smlouvou“ se rozumí závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi právnickou osobou IDC-FOOD, s.r.o., se sídlem Jabloňová 238, Holohlavy, PSČ 503 03, IČ: 25287095 (dále jen "prodávající"), na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují v části společně a v části rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel") a rozdílně pro osoby fyzické či právnické osoby podnikající - podnikatele (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující". Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "o.z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a jinými předpisy na ochranu spotřebitele. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Závazná objednávka potvrzená prodávajícím spolu s odsouhlasením znění těchto obchodních podmínek platí jako uznání a zároveň uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech předmětu koupě, o způsobu použití a údržby výrobku (nezbytné doklady předá prodávající nejpozději v místě placení při odevzdání zboží). Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží. Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu odevzdat v ujednaném množství, jakosti a provedení (ust. § 2093 o.z. u kupujících podnikatelů tím není dotčeno), jinak vhodných pro účel obvyklý.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající před uzavření smlouvy sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, při komunikaci na dálku si prodávající neúčtuje žádné poplatky, použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí sám,
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a jsou účtovány dle ceníku vybraného dopravce; v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  ODSTOUPENÍ MUSÍ BÝT ZASLÁNO NA ADRESU SÍDLA PRODÁVAJÍCÍHO.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul nebo obal otevřel. Z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

CENA ZBOŽÍ

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy, která je odesláním objednávky kupujícím akceptovaná. Uvedená cena zboží nezahrnuje náklady na zaslání zboží, které bude účtováno dle aktuálního ceníku dopravce.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo emailem. Jakákoli výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k řádnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, atd.). Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího odeslání kupujícím a přijetí prodávajícím – informativní potvrzení (email) prodávajícího znamená oznámení o uzavření kupní smlouvy.

Smlouvu lze měnit pouze při dohodě obou stran. V případě změny objednávky, která již byla dříve přijata prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, po potvrzení objednávky či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již přijaté prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10 % z ceny zboží, splatné na výzvu doručenou na adresu jeho sídla, po kupujícím spotřebiteli účelně vynaložené náklady. Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu. Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené na obchodní listiny.

Objednávka zboží se činí prostřednictvím formuláře prodávajícího (internetový ochod), popř. emailem či ústní formou telefonicky. V případě objednávky emailem a telefonicky je kupující povinen dostatečně specifikovat požadovaný druh zboží, svou osobu jako kupujícího, způsob dopravy zboží, místo dodání a způsob platby. Smlouva je pak uzavřena – pro všechny způsoby komunikace - odesláním potvrzovacího emailu ze strany prodávajícího.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY A JEHO NÁSLEDKY

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího (např. z důvodu vyšší moci, války, stávky, celního embarga, mezinárodních sankcí, atd.). Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

DODACÍ LHŮTY

Zaslání zboží může kupující objednat na území České republiky přepravní společností Geis CZ s.r.o, Zásilkovna.cz či osobně vyzvednout v provozovnách prodávajícího v Jaroměři a v Hradci Králové. Zboží je zasíláno prodávajícím následující pracovní den po potvrzení objednávky, nejdéle však do 3 pracovních dní, pokud je zboží označeno dostupností skladem, v opačném případě do 20 pracovních dní od potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet. Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání – dodání zboží v uvedených termínech prodávající negarantuje. V případě zpoždění dodání zboží o více než 30 pracovních dní má kupující právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, nebo jiný, než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím. V případě dodání zboží prodávajícím kupujícímu prostřednictvím přepravce se lhůta dodání výše uvedená prodlužuje o 2 pracovní dny potřebné k zabalení a dopravy zboží ke kupujícímu. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.
Kupujícímu - spotřebiteli je zboží dodáno jeho doručením dopravcem či osobním odběrem, kupujícímu - podnikateli předáním zboží dopravci či při osobním odběru. Převzetím věci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

MÍSTO DODÁNÍ, CENY POŠTOVNÉHO, BALNÉHO A DOPRAVY

Zboží je možné vyzvednout si osobně dle telefonické dohody s prodávajícím. Místo osobního vyzvednutí potvrdí prodávající emailem. Cena přepravy Geis CZ s.r.o., nebo Zásilkovnou.cz se řídí dle ceníku přepravce aktuálního v den objednávky. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu s právem odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na objednavky@idc-food.cz nebo uctarna@idc-food.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím řádné převzetí nepoškozené zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Dle individuálních požadavků zákazníka lze dodat zboží i do Slovenské republiky. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů dle zvyklostí, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednané zboží je prodávajícím zasíláno kupujícímu na dobírku, která zahrnuje cenu objednaného zboží a náklady spojené s dopravou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Při převzetí zboží kupujícím osobním odběrem je kupující povinen uhradit požadovanou částku prodávajícímu hotově.

Změna fakturační adresy na již vystavené faktuře je možná na základě žádosti kupujícího za poplatek 50,- Kč, který slouží k úhradě více nákladů spojených s tímto úkonem. V případě žádosti kupujícího o zaslání takto opravené faktury poštou bude účtován kupujícímu poplatek 30,- Kč jako náhrada za poštovné a náklady spojené s odesláním.

VADNÁ PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., o. z.). Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že dodané potravinářské zboží při převzetí nemá vady, tedy je v odpovídajícím množství, hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat dodání nové dodávky zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části dodávky, může spotřebitel požadovat jen výměnu či dodatečné dodání této části. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím dodávky věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady množství, která se vyskytne u dodávky potravinářského zboží ve lhůtě 48 hodin od převzetí. Projeví-li se kvalitativní vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebitel musí prokázat, že zboží skladoval v uzavřeném obalu a v souladu s podmínkami skladování, uvedenými na obalu. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - SPOTŘEBITEL

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 o. z. odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu zboží nepoužité, v uzavřeným originálních obalech. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně prodávajícímu spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícímu projev vůle obsahující odstoupení od smlouvy a nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 1829 O.Z. má kupující právo odstoupit bez jakékoli sankce. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží. Nárok na vrácení peněz zaniká, pokud kupující spotřebitel vrátil potravinářské zboží s poškozeným či otevřeným originálním obalem.

Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží osobně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – KUPUJÍCÍ PODNIKATEL

Kupující podnikatel má právo na odstoupení od smlouvy při podstatném porušení smlouvy ze strany prodávajícího.

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

Pokud je zboží dodáno v originálním obalu, který kupující podnikatel poškodí a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již použít, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží.

V ostatním se použije platná zákonná úprava.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VŠEOBECNĚ

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně

ZRUŠENÍ SMLOUVY DOHODOU

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího přistoupit k dohodě o zrušení kupní smlouvy dohodou za podmínek v takové dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka a nepodléhá rychlé zkáze. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

REKLAMACE

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu YourBody.cz se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.
Není-li stanoveno jinak, je doba minimální trvanlivosti u potravin 12 měsíců ode dne výroby.
Záruční doba u příslušenství je 24 měsíců ode dne dodání.

Reklamaci množství či kvality je nutno oznámit e-mailem na adresu: objednavky@idc-food.cz 

Oznámení reklamace musí obsahovat:

 1. Popis závady – případně fotodokumentace
 2. Číslo objednávky či faktury
 3. Celé jméno kupujícího, adresa, email a telefonický kontakt na kupujícího

Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje kupujícího o návrhu řešení.

Reklamaci množství prodávající vyřeší dodávkou chybějícího množství obratem.

Reklamaci kvality – roztržený obal, poškozené balení či jiné kvalitativní závady - je třeba doložit fotodokumentací. Prodávající vyřeší reklamaci do 48 hod. a telefonicky či mailem dá návrh řešení.
Při oprávněné reklamaci nahradí poškozené či jinak závadné zboží novým a odešle na své náklady neprodleně kupujícímu. V případě, že dodávka náhradního zboží není možná (nedostatečné množství na skladě prodávajícího, závadná celá výrobní šarže či jiné důvody znemožňující odeslat obratem nové zboží), má kupující nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení uhrazené částky za reklamovanou část zásilky.

Reklamaci dopravy – nedodání zásilky či dodání poškozené zásilky kupující reklamuje mailem dle výše uvedených pravidel.
Reklamaci je nutné doložit fotodokumentací - poškození zásilky a řešit ihned při převzetí od dopravce, případně odmítnout převzetí zásilky a fotodokumentaci zaslat prodávajícímu.

V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na objednavky@idc-food.cz či telefonicky na tel. 778 485 051.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V případě, že je kupujícím spotřebitel, má kupující právo se s návrhem na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy (pokud nebyl spor vyřešen přímo s prodávajícím) obrátit na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz. Návrh na takové řešení může podat pouze spotřebitel, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo poprvé u prodávajícího. K návrhu je povinen připojit doklad o skutečnosti, že se nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti. Náklady mimosoudního řešení sporu si nese každá ze stran sama. Uvedené řízení nezbavuje spotřebitele práva domáhat se svých práv u soudu.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 2132 O.Z. Nebezpečí škody na věci převzetím tím není dotčeno.

INFORMACE A PORADENSTVÍ

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí a svědomí prodávajícího. Představují jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující tuto možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy, může však být důvodem pro neuzavření smlouvy pro případ, že nebudou poskytnuty údaje alespoň v rozsahu dle tohoto článku.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a uvedených v seznamu dostupných na stránkách nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let po ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Veškerá práva kupujícího, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem prodávající zpracovává osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese www.yourbody.cz.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a s těmito má možnost se seznámit. Tyto podmínky jsou rovněž připojeny k nabídce zboží a při koupi zboží kupující výslovně potvrzuje, že se s nimi seznámil. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 1. 2020 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předešlé.

Vaše stížnost směřujete na adresu objednavky@idc-food.cz nebo uctarna@idc-food.cz, kde bude stížnost bez zbytečného odkladu vyřízena.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Uzavřená smlouva může být prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

DALŠÍ INFORMACE

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu nás či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. 

JAKÝMI ZPŮSOBY BUDEME PŘI PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV POSTUPOVAT?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu. 

PROVOZOVATEL

IDC-FOOD, s.r.o., se sídlem Jabloňová 238, Holohlavy, PSČ: 503 03, IČ: 25287095.
Telefon: 778 485 051 Email: centrala@idc-food.cz

Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 1. 2020 a v plném rozsahu ruší obchodní podmínky předešlé.

Online platba

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267